Firma MAGNUM OCHRONA

Naszym celem jest Wasze bezpieczeństwo!

 

 

Firma nasza powstała w 1995 roku, w oparciu o decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1995 roku, udzielającej koncesji nr K-9/95 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
Od początku swojej działalności postawiliśmy na wysoką jakość świadczonych usług oraz zatrudnianie odpowiedniej kadry pracowniczej, dopasowując jej umiejętności do wymagań naszych Klientów.
Wysoka jakość świadczonych usług oraz rzetelność ich wykonywania, przekłada się bezpośrednio na fakt powierzania nam ochrony mienia olbrzymiej wartości oraz konwoje wartości pieniężnych wielu instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych.
Dzięki stale rosnącej pozycji na rynku usług ochroniarskich a także pochlebnych opinii od naszych Klientów, firma nasza stała się członkiem Krajowego Związku Pracodawców „Ochrona” w Warszawie. Związek ten zrzesza firmy ochroniarskie o uznanym poziomie świadczonych usług i wydaje stosowne rekomendacje, potwierdzające ten prestiżowy status.
Dodatkową gwarancją zabezpieczenia powierzanego nam mienia jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej świadczonych usług. Ubezpieczenie to zawierane jest od wielu lat w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. Wartość polisy OC ( kontrakt – delikt ) wynosi 3.000.000 złotych.
Firma nasza posiada dobrze wyszkoloną i doświadczoną kadrę pracowników, także z licencjami I i II stopnia, którzy systematycznie uczestniczą w szkoleniach i tym samym poszerzają swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zagadnień ochrony mienia i osób. Obecny stan zatrudnienia to ponad 200 osób.
Zgodnie z wymogami i obowiązującymi przepisami, nasi pracownicy posiadają jednolite umundurowanie i oznaczenia identyfikujące tak firmę jak i osobę.
W swojej pracy wykorzystują niezbędne środki łączności, m.in.: radiostacje przenośne i telefony komórkowe a także przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego tj.: broń, kajdanki, pałki wielofunkcyjne „Tonfa”, paralizatory elektryczne i ręczne miotacze gazu.
Podczas wykonywania zadań ochronnych obowiązkiem naszych pracowników jest w szczególności nie dopuszczanie do kradzieży, włamań lub jakichkolwiek naruszeń mienia bądź jego dewastacji.

Swoje zadania, pracownicy ochrony realizują poprzez:

  • kontrolę ruchu osobowego, samochodowego i materiałowego,
  • systematyczną kontrolę i obchody chronionych obiektów również z wykorzystaniem systemów wspomagania elektronicznego – telewizja przemysłowa i monitoring,
  • wezwania osób nieupoważnionych lub zakłócających porządek do opuszczenia miejsca, obiektu lub obszaru chronionego,
  • ujęcia osób celem przekazania ich Policji.

Pracownicy naszej firmy podejmują wszelkie przewidziane prawem działania wynikające z Ustawy o ochronie osób i mienia, które mają w szczególności na celu:

  • odparcie czynnej napaści,
  • pokonanie czynnego oporu,
  • odparcie zamachu na chronione mienie i osoby,
  • ujęcie osób popełniających lub podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń.

Jak informowaliśmy na wstępie, Koncesjonowane Biuro Ochrony „MAGNUM” swoją działalność w zakresie ochrony prowadzi nieprzerwanie przez blisko 15 lat. W tym czasie współpracowaliśmy z wieloma instytucjami i podmiotami gospodarczymi. W trakcie tej współpracy daliśmy się poznać jako partner solidny, uczciwy i rzetelny, wykonujący zlecane nam usługi z dbałością oraz poszanowaniem prawa i etyki zawodowej.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż jakikolwiek ze współpracujących z nami partnerów handlowych nie rozwiązał z naszą firmą zawartych umów z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych nam obowiązków.
Firma nasza otwarta jest na wszelkiego rodzaju propozycje współpracy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem naszej firmy i jednocześnie proponujemy Państwu spotkanie, podczas którego miło nam będzie zaprezentować naszą ofertę, dostosowaną do Waszych potrzeb i wymagań.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Janusz Skonieczny
Właściciel K.B.O. Magnum

 


Start | O Firmie | Oferta | Nasi klienci | Koncesie, Zezwolenia, Referecje | Kontakt | Praca